Bhp w magazynie wysokiego składowania

bhp w magazynie

Pytanie: Czy operatorzy wózków widłowych powinni nosić kaski ochronne? Czy białe stalowe słupy działu przewijarek przy drodze transportowej powinny być oznakowane kolorem czarno-żółtym do wysokości 110-130cm?

Odpowiedź: Operatorzy wózków powinni stosować kaski ochronne głowy. Natomiast słupy działu przewijarek znajdujące się przy drodze transportowej powinny być oznakowane barwami bezpieczeństwa.

Stosowanie kasków ochronnych przez operatorów wózków widłowych

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej (ze względu na występujące zagrożenia) oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Jeżeli na stanowisku opartowa wózka widłowego ustalono do stosowania kask ochronny głowy to pracownicy powinni stosować kaski, tym bardzie w magazynie wysokiego składowania.

Oznakowanie słupów działu przewijarek

W myśl przepisów rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia i w Polskich Normach.

Miejsca w zakładzie pracy, do których pracownicy mają dostęp podczas pracy, a w których istnieje ryzyko kolizji z przeszkodami, upadku lub spadania przedmiotów, powinny być oznakowane skośnymi pasami – na przemian żółtymi i czarnymi lub czerwonymi i białymi.

Wymiary oznaczenia, o którym mowa wyżej, powinny być odpowiednie do rozmiaru przeszkody lub niebezpiecznego miejsca. Żółte i czarne lub białe i czerwone pasy powinny być narysowane pod kątem około 45° i powinny mieć zbliżone wymiary.

Słupy działu przewijarek znajdujące się przy drodze transportowej mogą stanowić ryzyko kolizji z poruszającymi się wózkami, dlatego powinny być oznakowane skośnymi pasami – na przemian żółtymi i czarnymi lub czerwonymi i białymi.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 1 i § 12 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.),
art. 2378 § 1, art. 2379 Kodeksu pracy.