Czego nie wolno robić pracownikom serwerowni?

pracownik w serwerowni

W obszarze zagadnień związanych z bhp w pomieszczeniach serwerowni zabronione jest zatrudnionym pracownikom:

 • przystępowanie do pracy pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub w złym stanie zdrowia,
 • niestosowanie się w czasie wykonywania pracy do zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami (na przykład nieużywanie okularów korygujących wzrok),
 • palenie tytoniu,
 • używanie otwartego ognia,
 • wykonywanie czynności naprawczych przy urządzeniach będących pod napięciem (nie dotyczy pomiarów wielkości elektrycznych i prób funkcjonalnych),
 • wykonywanie konserwacji i napraw urządzeń elektrycznych bez odpowiednich kwalifikacji,
 • wchodzenie bezpośrednio na półki regałów i stojaków (bez użycia podestu czy drabinki), a także wykonywanie pracy,
 • stojąc jedną nogą na drabince, a drugą na półce regału czy ramie stojaka,
 • używanie niesprawnych narzędzi i przyrządów,
 • zdejmowanie z czynnych urządzeń i używanych narzędzi czy przyrządów osłon oraz zabezpieczeń,
 • przechowywanie na stanowisku pracy materiałów pomocniczych i odpadów (opakowań) w ilościach większych od wynikających z aktualnych potrzeb,
 • używanie urządzeń i narzędzi bez wymaganego systemu ochronnego (zerowania) lub nieprzeznaczonych do danej czynności,
 • ręczne przemieszczanie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy,
 • manipulowanie równocześnie obiema rękami przy nieosłoniętym urządzeniu pod napięciem,
 • dotykanie elementów układów elektrycznych czy elektronicznych będących pod napięciem gołymi palcami (niestosowanie pośrednictwa materiałów izolacyjnych lub izolowanych narzędzi – na przykład wkrętaków, szczypiec z atestem elektrycznym, dostosowanych do aktualnego napięcia roboczego),
 • wykonywanie napraw i prób podzespołów oraz sprzętu na metalowym stole, krześle, w pomieszczeniu o wilgotnej, zabrudzonej lub przewodzącej posadzce, a także, jeżeli w bezpośrednim zasięgu ciała (rąk, głowy, nóg) znajdują się uziemione masy metalowe, takie jak rury wodociągowe lub kanalizacyjne, grzejniki centralnego ogrzewania czy inne konstrukcje metalowe,
 • wstawianie do pomieszczeń serwerowni i pomieszczeń na stały pobyt ludzi baterii akumulatorów zasilania rezerwowego,
 • blokowanie otworów wlotowych i wylotowych urządzeń wentylacji czy klimatyzacji,
 • zastawianie otworów wentylacyjnych komputerów,
 • zastawianie (blokowanie) wyłączników awaryjnych prądu, przycisków alarmowych ppoż. i czujek pożarowych,
 • gaszenie pożaru urządzeń elektrycznych wodą czy gaśnicami pianowymi,
 • wprowadzanie do pomieszczeń serwerowni osób nieupoważnionych.

Umowa kupna sprzedaży przyczepy rolniczej pdf