Dokumentowanie pomiarów oświetlenia w miejscu pracy

pomiar oświetlenia

Czy istnieje wymóg dokumentowania pomiarów oświetlenia oraz wzór dokumentacji?

Pomiary oświetlenia należy udokumentować. Przepisy nie określają wzoru dokumentacji pomiarów parametrów oświetlenia elektrycznego. Pomiary należy wykonać z uwzględnieniem procedur weryfikacyjnych natężenia oświetlenia, ujednoliconej oceny olśnienia, wskaźnika oddawania barw, luminacji oprawy oświetleniowej, o których mowa w pkt 6 PN-EN 12464-1:2004.

W pomieszczeniach pracy, niezależnie od oświetlenia dziennego należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach odpowiadających potrzebom użytkowym i spełniającym wymagania określone Polskimi Normami.

Istota problemu wymaga zapewnienia sztucznego oświetlenia w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy wyraża się w obowiązku zapewnienia oświetlenia o co najmniej minimalnych wartościach: natężenia eksploatacyjnego (Em) z uwzględnieniem równomierności oświetlenia, ujednoliconej oceny olśnienia (UGRL), wskaźnika oddawania barw (Ra).

Przepisy nie określają ani jednostek uprawnionych do przeprowadzania badania parametrów oświetlenia, ani częstotliwości przeprowadzania takich badań. Taki stan prawny jest konsekwencją:

  • uznawania ewentualnych nieprawidłowości z zakresu oświetlenia (pomieszczeń, stanowisk pracy) za czynnik uciążliwy, a nie szkodliwy dla zdrowia;
  • braku podstaw do stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 73, poz. 645 ze zm.).

Podstawa prawna:
26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.);
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.