Karta oceny zgodności maszyny z minimalnymi wymaganiami bhp

karta oceny zgodności maszyny

Pracodawca, udostępniając pracowni­kom maszyny na terenie zakładu pracy lub w miejscu przez siebie wyznaczonym, powinien mieć pewność, że są one właściwie przygotowane do wykonywania na nich prac lub odpowiednio przystosowane do ich wykonywa­nia i mogą być użytkowane bez zagrożenia zdrowia oraz życia pracowników.

Wszystkie maszyny nabyte przed 1 stycznia 2003 r. powinny były zostać dostosowane do rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 z późn. zm.) do 1 stycznia 2006 r.

Jednak w związku z obrotem handlowym maszynami starymi, sprzed 1 stycznia 2003 r., ocena zgodności maszyny z minimalnymi wymaganiami bhp jest działaniem ciągłym.

Pracodawca, który realizuje taką ocenę, powinien być przygotowany na ewentualne przedstawienie dowodów, że przeprowadził działania z nią związane. Jednym z takich dowodów może być przygotowana wcześniej karta oceny zgodności maszyny z minimalnymi wymaganiami bhp lub inaczej nazwany dokument.

Uwaga!

Karta oceny zgodności maszyny z minimalnymi wymaganiami bhp nie jest obowiązkowym dokumentem, wymaganym odpowiednimi przepisami.

Karta oceny zgodności maszyny z minimalnymi wymaganiami bhp powstaje na podstawie odpowiedniej listy kontrolnej, która powinna zawierać zestaw pytań, na jakie należy odpowiedzieć, aby uzyskać pozytywną lub negatywną odpowiedź.

Karta oceny zgodności maszyny z minimalnymi wymaganiami bhp powinna służyć do udzielenia odpowiedzi na zasadnicze pytanie – czy dana maszyna spełnia minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Karta oceny zgodności maszyny z minimalnymi wymaganiami bhp opisująca badany problem, kończąca się wnioskami pozwalającymi na dopuszczenie danej maszyny do dalszej eksploatacji lub też wstrzymanie jej eksploatacji, jest dowodem na to, że pracodawca przeprowadził w firmie nakazane odpowiednimi przepisami przedsięwzięcie.

Uwaga!

Na podstawie sporządzonej karty oceny zgodności maszyny z minimalnymi wymaganiami bhp, zawierającej uwagi i zastrzeżenia co do spełnienia przez maszynę tych wymagań, możecie sporządzić plan działań dostosowawczych, obliczyć związane z tym nakłady finansowe i podjąć ostateczną decyzję, czy naprawiacie daną maszynę, czy też wycofujecie ją z eksploatacji.