Magazyn wysokiego składowania – zabezpieczenie ppoż.

ppoż Magazyn wysokiego składowania

Urządzenia przeciwpożarowe w magazynie wysokiego składowania powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. Warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami określonymi w:

 • Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, na przykład:

– PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne,
– PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym,
– PN-EN 671-2:2002/A1:2005 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym,
– PN-EN 671-3:2009 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym;

 • odnośnej dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej (dawniej: DTR);
 • instrukcjach obsługi.

Pamiętaj!

 1. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 2. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze.

Czynności zakazane

Poniżej przedstawiamy Ci listę zakazanych czynności w zakresie ochrony ppoż. w magazynie wysokiego składowania:

1) w magazynie i na terenach przyległych do niego zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, jak:

a) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów w:

 • strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego celu,
 • miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 • miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych przez właściciela lub zarządcę i oznakowanych zgodnie z Polską Normą PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ochrona przeciwpożarowa;

b) użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;

c) garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu oraz nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu;

d) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od magazynu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji oraz pokryciu niepalnym w budowanych magazynach, a w pozostałych (już czynnych), jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;

e) rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów oraz odległości mniejszej od tych obiektów niż 10 m;

f) użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;

g) przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100°C),
linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających i przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, a także siłowych przewodów elektrycznych i gniazd wtykowych o napięciu powyżej 400 V;

h) stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki;

i) instalowanie opraw oświetleniowych i osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki, przełączniki czy gniazda wtykowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;

j) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości, czyli 2,2 m szerokości i 2 m wysokości;

k) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;

l) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:

 • gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
 • przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,
 • źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 • urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami
 • wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego magazynu,
 • wyjść ewakuacyjnych lub okien dla ekip ratowniczych,
 • wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej;

m) napełnianie gazem płynnym butli w magazynach.

druk WZ pdf