Kary porządkowe w firmie produkcyjnej

Kary porządkowe

O tym, czy karę porządkową zastosować i jaka to ma być kara, decyduje pracodawca. Natomiast w dużych firmach organem podejmującym taką decyzję będzie podmiot dokonujący za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, tj. osoba lub organ zarządzający firmą, inna wyznaczona do tego osoba. Zatem – w zależności od organizacji i podziału obowiązków w firmie – jako kierownik produkcji możesz samodzielnie decydować o nakładaniu na pracowników kar porządkowych na podstawie otrzymanego upoważnienia. Kiedy i za co można nałożyć taką karę? Jakich musisz przestrzegać przy tym procedur?
Kary porządkowe mogą być przez pracodawcę nakładane na pracowników za nieprzestrzeganie:

 • ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
 • przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przepisów przeciwpożarowych,
 • przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy,

Za te przewinienia pracodawca może stosować:

 • karę upomnienia,
 • karę nagany.

Natomiast za:

 • nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych,
 • opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
 • stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy

– pracodawca może zastosować karę pieniężną.

Są to kary nakładane za naruszenie powinności pracowniczych o charakterze porządkowym, a więc przede wszystkim za:

 • nieprzestrzegania prawa pracy,
 • porządku w procesie pracy,
 • organizacji pracy.

Nie mogą być więc nakładane w sytuacjach, gdy nie dochodzi do naruszenia porządku w procesie pracy.
Skąd pracownik ma znać swoje obowiązki porządkowe?

Zasadą jest, że organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym obowiązki pracownika określa regulamin pracy. Jak jest podnoszone w nauce prawa pracy, jeżeli w firmie został wprowadzony regulamin pracy, to kara upomnienia lub nagany może być wymierzona za naruszenie każdego z obowiązków wymienionych w tym regulaminie. Kara pieniężna natomiast może być nałożona tylko w przypadkach określonych w Kodeksie pracy.