Popraw efektywność wyposażenia dzięki wskaźnikom OPE i OCE

wykorzystanie wyposażenia na produkcji

Jak wykorzystać Overall Plant Effectiveness – OPE? OPE jest z założenia wskaźnikiem mierzącym efektywność całej fabryki od strony posiadanego wyposażenia. Jest on odpowiednikiem OEE, po przeniesieniu w skalę całego zakładu. Zazwyczaj wylicza się go w dłuższym okresie czasu. OPE pozwala spojrzeć globalnie na wszystkie czynniki zakłócające pracę maszyn.

Odnosząc się do tego wskaźnika należy pamiętać, że jego wyliczanie jest często realizowane w niejednakowy sposób w różnych przedsiębiorstwach. Dość często można się spotkać z sytuacją, w której do obliczeń w skali całego zakładu wykorzystuje się OEE globalne, czyli uwzględniające wszystkie przestoje – również te planowane – jako straty.

Jak wyznaczyć OPE?

WERSJA 1.
Jedną z częściej spotykanych wersji OPE – bardzo uproszczoną – jest zwyczajne wyliczanie średniej z OEE poszczególnych maszyn. To rozwiązanie najprostsze w realizacji, ale nie pokazuje nam problemów od strony zarządzania zakładem wpływających na maszyny.

WERSJA 2.
Dobre dane do analizy efektywności maszyn w zakładzie pozwala uzyskać wersja, w której osobno wyliczamy współczynniki dostępności, wykorzystania i jakości dla uśrednionych danych z maszyn.

W tym przypadku uwzględniamy w obliczeniach czynniki wpływające na urządzenia od strony działania zakładu, jak:

  • przerwy urlopowe,
  • przerwy remontowe,
  • problemy z planowaniem,
  • przestoje ze strony kontroli jakości, itp.

Co mierzy Overall Craft Effectiveness – OCE?

OCE jest miernikiem efektywności wykonywania swoich obowiązków przez pracowników służb Utrzymania Ruchu. O ile OEE koncentruje się na mierzeniu efektywności maszyn i nie powinien odnosić się do ludzi, lecz do tego, czy umiemy dobrze zorganizować otoczenie maszyny, o tyle OCE mówi nam właśnie o tym, jak sprawny jest system pracy UTR.
OCE podobnie jak OEE składa się z trzech elementów:

  • Wykorzystanie pracowników – Craft Utilization – CU,
  • Wydajność pracowników – Craft Performance – CP,
  • Jakość wykonanych zadań – Craft Quality Service – CQS.

Wykorzystanie pracowników (CU) jest współczynnikiem, który pokazuje nam, w jakim stopniu wykorzystujemy dostępny czas naszych ludzi, czy potrafimy zwiększyć ich produktywność.

Najwyższym wskaźnikiem CU mogą się pochwalić te przedsiębiorstwa, które przeszły od działań reaktywnych do proaktywnych. Dlaczego? Największy wpływ na ten współczynnik mają odpowiednio planowane działania służb Utrzymania Ruchu.

Wydajność pracowników (CP) jest współczynnikiem określającym, jak skutecznie realizują swoje zadania pracownicy UTR w stosunku do założonego planu. To odpowiednik produkcyjnego Wykonanie/Plan.
Poziom CP zależy bezpośrednio od kilku czynników:

  • poziomu wiedzy i doświadczenia technicznego personelu,
  • zaangażowania,
  • funkcjonowania systemu SUR (służby Utrzymania Ruchu), np. od tego, czy pracownicy UTR są wyciągani do innych zadań produkcyjnych w trakcie realizacji zlecenia.

Jakość wykonanych zadań (CQS) jest najtrudniejszym do wyznaczenia współczynnikiem w OCE. Wynika to z problemu subiektywności oceny tego, co zrobili pracownicy SUR przy maszynie. Dlatego zazwyczaj najlepsze efekty daje analiza powtarzalności zdarzeń na każdej z maszyn.