Jak nazwać ten bank?

O rosnącej popularności bankowości internetowej w Polsce świadczy fakt, że stała się ona pojęciem powszechnie obecnym w masmediach oraz kampaniach promocyjnych wielu banków. Jednocześnie wciąż istnieją znaczne trudności w jej definiowaniu oraz jest wiele nieścisłości co do terminów jakimi jest ona określana.

Należy rozróżnić pojęcie bankowość internetowa (ang.Internet banking) od takich jak e-banking oraz home banking (bankowość domowa) i PC banking. Nazwa Internet banking jest używane w stosunku do rachunków ROR, do których można mieć przynajmniej wgląd przez Internet. W chwili obecnej za prawdziwy Internet banking uważa się bardziej zaawansowane systemy, wykorzystujące Internet i umożliwiające nie tylko bieżące sprawdzanie stanu konta, ale również dokonywanie innych operacji bankowych, np. przelewów i płatności oraz zakładania lokat terminowych.

Nazwa e-banking (bankowość elektroniczna) jest bardziej ogólna i zawiera w sobie ogół działalności bankowej wykorzystujące elektroniczne kanały komunikacji. Dlatego bankowość internetowa jest jednym z możliwych elementów e-bankowości. Pojęcie e-banking powstało jednak wcześniej niżInternet banking i dlatego początkowo było utożsamiane z home banking i PC banking, odnoszącymi się jedynie do bankowości elektronicznej nie wykorzystującej Internetu. Jednak w chwili obecnej, ze względu na popularyzację idei bankowości internetowej, to właśnie ona jest traktowana najczęściej jako synonim e-bankingu.

Pojęcia home banking (bankowość domowa) lub PC banking (bankowość komputerowa) większość autorów stosuje do określania systemów bankowości elektronicznej nie wykorzystujące Internetu, a jedynie modem lub inne połączenie komunikacyjne i specjalne oprogramowanie do bezpośredniego połączenia z serwerem banku. Systemy te nie wykorzystują protokołów internetowych, więc nie można nazwać ich bankowością internetową. Należy podkreślić, że są to często bardzo skomplikowane systemy budowane na indywidualne zamówienie dużych przedsiębiorstw w celu pełnego zintegrowania ich z wewnętrznymi systemami klienta (np. systemami księgowości). W chwili obecnie home banking jest zastępowany przezInternet banking wykorzystujący protokoły internetowe, a w przypadku bankowości detalicznej obsługiwany po porostu przez przeglądarki stron WWW.

Dodatkową komplikację powoduje duża dowolności terminologii stosowanej w literaturze anglojęzycznej. Wynika to między innymi z istnienia w języku angielskim wielu synonimów słów Internet i sieć. Dlatego zamiennie z Internet banking stosuje się tam mniej popularne nazwy, takie jak: Web-banking orazNet-banking czy WWW-banking a także skrótu i-banking. Z kolei pojęcie Mobile-banking również odnosi się zazwyczaj do bankowości internetowej, ale przenośnej np. z wykorzystaniem telefonów komórkowych.

Największy problem w rozgraniczeniu pojęć stanowiąInternet banking i online banking, które są bardzo często w literaturze anglojęzycznej traktowane jako synonimy. Jednak odnoszą się do innych aspektów bankowości. Wyrażenie online podkreśla możliwość dokonywania operacji bankowych w czasie rzeczywistym, a Internet zastosowany kanał komunikacji. Termin online oznacza, że wszystkie operacje dokonywane są na bieżąco i natychmiast księgowane. W rzeczywistości wiele banków w ramach Internet banking lub home banking stosuje tzw. off-line banking, co oznacza, że faktycznie zapisy na rachunkach dokonywane są raz lub kilka razy dziennie. Przemawia za tym sposób działania otoczenia banku, jakim jest system bankowy, który dokonuje rozliczeń nie online, ale sesyjnie (z uwzględnieniem dni roboczych). W USA Internet banking i online banking są zazwyczaj stosowane zamiennie, ale należy pamiętać, że nie wszystkie systemy internetowe działają online oraz, że nie wszystkie systemy online wykorzystują Internet.

Należy w tym miejscu zauważyć, że w Stanach Zjednoczonych często używa się terminu online banking także w stosunku do rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez biura maklerskie. Jest to określenie bardzo nieprecyzyjne i celowe jest zastosowanie podziału na online banking i online brokerage (odpowiednio Internet banking i Internet brokerage w odniesieniu do kanału komunikacji).

Uporządkowanie nazewnictwa dotyczącego bankowości internetowej jest jednak bardzo trudne, ponieważ w języku polskim nie ma odpowiedników dla większości terminów związanych z tą dynamicznie rozwijającą się branżą. Dlatego skazani jesteśmy na stosowanie nieprecyzyjnych terminów przenoszonych z języka angielskiego oraz karkołomne słowotwórstwo w rodzaju: „bankingiem” czy „bankingu” itp.