Dlaczego powinieneś przeprowadzać audity wewnętrzne ?

Audit wewnętrzny to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu. Jest on przeprowadzany przez samą organizację lub w jej imieniu. 

Ważna rola kierownictwa
Każda organizacja musi planować i realizować audity wewnętrzne, ponieważ takie jest wymaganie normy ISO 9001:2000 punkt 8.2.2. Ale czy wykonuje to w sposób skuteczny? A przede wszystkim, czy kierownictwo rozumie, po co potrzebne są audity wewnętrzne organizacji?

To kierownictwo powinno być najbardziej zainteresowane skutecznym zarządzaniem procesem auditów, ponieważ jest to narzędzie pozwalające ocenić skuteczność wdrożenia systemu zarządzania jakością w organizacji oraz wykazać możliwości jej doskonalenia.

Co jest ważne dla procesu auditu wewnętrznego?
Na pewno:

 1. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa, bo bez tego żadne przedsięwzięcie nie może być udane,
 2. Prawidłowo opracowany program auditów, czyli skupienie się na procesach i obszarach:
 • gdzie występowały problemy, lub
 • wprowadza się zmiany,
 • wprowadza się nowy wyrób,
 • zmieniły się wymagania klienta,
 • uruchomiono nową linię
 • proces jest krytyczny dla wyrobu
 • proces nie osiąga celów jakości itd,
 1. Kompetencje auditorów wewnętrznych, aby skutecznie realizowali program auditów wewnętrznych,
 2. Skuteczne i możliwie szybkie podejmowanie działań eliminujących przyczyny niezgodności, a także
 3. Wykorzystanie wyników auditów do oceny skuteczności systemu i podejmowania działań doskonalących.

Skutecznie zrealizuj program auditu!
Pozostaje już tylko skuteczna realizacja zaplanowanego programu. Sprawdź:

 • Czy audity wewnętrzne dostarczają odpowiednich dowodów do stwierdzenia, czy system zarządzania jakością jest skuteczny?
 • Czy dostarczają danych do podejmowania działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalenia?
 • Czy wyniki auditu są odpowiednio wykorzystywane do doskonalenia systemu?