Terminologia używana w ISO 14001

Najważniejsze, a właściwie kluczowe z punktu widzenia wdrażania i integrowania systemu są:

  • ŚRODOWISKO – jest otoczeniem, w którym działa organizacja. W szczególności to powietrze, woda, ziemia i zasoby naturalne (wykorzystywane przez organizację). Do otoczenia zaliczamy również florę faunę i ludzi (uznawanych najczęściej jako społeczność) Te wszystkie składniki otoczenia wzajemnie na siebie oddziaływają, a to oddziaływanie również zawiera się w definicji środowiska.
  • ASPEKT ŚRODOWISKOWY – jest to nierozłączna cześć działalności organizacji odnosząca się do jej wyrobów lub usług. Oznacza te elementy działalności (cechy lub składowe wyrobu/usługi) w wyniku których można mówić o oddziaływaniu (negatywnym lub pozytywnym) na środowisko. Można to interpretować jako skutki działań środowiskowych związanych z realizowaną działalnością, usługą lub wyrobem.
  • ZNACZĄCY ASPEKT ŚRODOWISKOWY – to taki aspekt środowiskowy, którego charakter (cecha) powoduje znaczące (poważne) oddziaływanie na środowisko.
  • WPŁYW NA ŚRODOWISKO – jest to według Normy ISO 14001 każda zmiana w ŚRODOWISKU (definicja powyżej), która w całości lub drobnej części spowodowana jest działaniem aspektów środowiskowych organizacji. Ważną kwestią, którą tu należy uwzględnić to fakt że zmiana może być korzystna jak i niekorzystna dla otaczającego środowiska.
  • WYMAGANIA PRAWNE I INNE – zgodnie z zapisem zawartym w punkcie 4.3.2. Normy ISO 14001 organizacje powinny na bieżąco identyfikować przepisy oraz posiadać odpowiedni dostęp do tych przepisów. Powinno to, tak jak w przypadku wymagań Normy ISO serii 9000 odbywać się to zgodnie z ustanowioną i wdrożoną w organizacji procedurą postępowania. Przez przepisy rozumie się wszelkie wymagania prawne, oraz INNE wymagania, którym organizacja musi się podporządkować, lub których sama podjęła się przestrzegać, a które mają zastosowanie do zidentyfikowanych aspektów środowiskowych działalności organizacji, jego wyrobów / usług.
  • CELE I ZADANIE ŚRODOWISKOWE – są do cele dotyczące minimalizacji/ograniczania oddziaływania naszej organizacji na środowisko naturalne (na wzór celów jakościowych – gdzie dążymy do jak najlepszej jakości naszych wyrobów/procesów). Cele te wraz z „zadaniami”, jakie musimy wykonać powinny zostać ustanowione i udokumentowane. Cele i zadania środowiskowe powinny być ustanowione uwzględniając wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska, znaczące aspekty środowiskowe, uwarunkowania ekonomiczne i technologiczne, jak również opinie zainteresowanych stron (np. klientów, dostawców). Założeniem celów i zadań środowiskowych jest uczynienie z nich systemowego narzędzia odnoszącego się do znaczących aspektów środowiskowych, dzięki którym możliwe stanie się stopniowe zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko.

Related Post

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn