Terminologia używana w ISO 14001

Najważniejsze, a właściwie kluczowe z punktu widzenia wdrażania i integrowania systemu są:

  • ŚRODOWISKO – jest otoczeniem, w którym działa organizacja. W szczególności to powietrze, woda, ziemia i zasoby naturalne (wykorzystywane przez organizację). Do otoczenia zaliczamy również florę faunę i ludzi (uznawanych najczęściej jako społeczność) Te wszystkie składniki otoczenia wzajemnie na siebie oddziaływają, a to oddziaływanie również zawiera się w definicji środowiska.
  • ASPEKT ŚRODOWISKOWY – jest to nierozłączna cześć działalności organizacji odnosząca się do jej wyrobów lub usług. Oznacza te elementy działalności (cechy lub składowe wyrobu/usługi) w wyniku których można mówić o oddziaływaniu (negatywnym lub pozytywnym) na środowisko. Można to interpretować jako skutki działań środowiskowych związanych z realizowaną działalnością, usługą lub wyrobem.
  • ZNACZĄCY ASPEKT ŚRODOWISKOWY – to taki aspekt środowiskowy, którego charakter (cecha) powoduje znaczące (poważne) oddziaływanie na środowisko.
  • WPŁYW NA ŚRODOWISKO – jest to według Normy ISO 14001 każda zmiana w ŚRODOWISKU (definicja powyżej), która w całości lub drobnej części spowodowana jest działaniem aspektów środowiskowych organizacji. Ważną kwestią, którą tu należy uwzględnić to fakt że zmiana może być korzystna jak i niekorzystna dla otaczającego środowiska.
  • WYMAGANIA PRAWNE I INNE – zgodnie z zapisem zawartym w punkcie 4.3.2. Normy ISO 14001 organizacje powinny na bieżąco identyfikować przepisy oraz posiadać odpowiedni dostęp do tych przepisów. Powinno to, tak jak w przypadku wymagań Normy ISO serii 9000 odbywać się to zgodnie z ustanowioną i wdrożoną w organizacji procedurą postępowania. Przez przepisy rozumie się wszelkie wymagania prawne, oraz INNE wymagania, którym organizacja musi się podporządkować, lub których sama podjęła się przestrzegać, a które mają zastosowanie do zidentyfikowanych aspektów środowiskowych działalności organizacji, jego wyrobów / usług.
  • CELE I ZADANIE ŚRODOWISKOWE – są do cele dotyczące minimalizacji/ograniczania oddziaływania naszej organizacji na środowisko naturalne (na wzór celów jakościowych – gdzie dążymy do jak najlepszej jakości naszych wyrobów/procesów). Cele te wraz z „zadaniami”, jakie musimy wykonać powinny zostać ustanowione i udokumentowane. Cele i zadania środowiskowe powinny być ustanowione uwzględniając wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska, znaczące aspekty środowiskowe, uwarunkowania ekonomiczne i technologiczne, jak również opinie zainteresowanych stron (np. klientów, dostawców). Założeniem celów i zadań środowiskowych jest uczynienie z nich systemowego narzędzia odnoszącego się do znaczących aspektów środowiskowych, dzięki którym możliwe stanie się stopniowe zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko.