Wymagania Zakładowej Kontroli Produkcji

Zakładowa kontrola produkcji (w skrócie ZKP) jest terminem, z którym coraz częściej spotykasz się w mediach, prasie fachowej, a nawet w prasie codziennej. Termin ten dotyczy i ściśle związany jest z branżą budowlaną i to z tą jej częścią, która związana jest z produkcją wyrobów budowlanych.

ZKP jest to stała wewnętrzna kontrola produkcji, prowadzona przez producenta, której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania; system dokumentowania kontroli powinien gwarantować jednolitą interpretację zapewnienia jakości i umożliwić osiągnięcie wymaganych cech wyrobu oraz efektywności działania systemu kontroli produkcji.

Rozporządzenia, które odnoszą się do ZKP
Dwa najważniejsze rozporządzeniach, przenoszące wymagania Dyrektywy 89/l06/EWG na grunt polski to:

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r.,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r.

Wytyczne dla wymagań Zakładowej Kontroli Produkcji obejmują:

 • wymagania odnośnie dokumentacji i zapisów
 • personel,
 • zakupy i przygotowanie produkcji,
 • maszyny i urządzenia produkcyjne,
 • nadzór nad produkcją,
 • identyfikację i identyfikowalność wyrobu,
 • kontrole i badania prowadzone na wszystkich etapach wytwarzania wyrobu,
 • nadzór nad wyposażeniem do kontroli i badań,
 • nadzór nad wyrobem niezgodnym,
 • znakowanie gotowego wyrobu,
 • pakowanie, magazynowanie i transport,
 • reklamacje,
 • działania korygujące

W praktyce wynikiem prac poszczególnych komitetów tworzących normy lub autorów aprobat jest przystosowanie wytycznych z ww. dokumentu do danego wyrobu budowlanego, dając w efekcie różny zakres wymagań ZKP dla poszczególnych wyrobów budowlanych.

Wymagania odnośnie ZKP charakteryzują się następującymi cechami:

 • Definiowane są w różnego rodzaju dokumentach.
 • Dedykowane są do danego wyrobu.
 • Definiują różny zakres wymagań w zależności od zastosowania wyrobu, jakiego dotyczą.

Dokumenty, które zawierają wymagania lub wytyczne odnoszące się do Zakładowej Kontroli Produkcji to:

 • normy,
 • Aprobaty Techniczne krajowe lub europejskie,
 • wytyczne dla systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.

Dla wyrobów, dla których nie ma jeszcze norm, wymagania odnośnie Zakładowej Kontroli Produkcji podane są w aprobatach technicznych.
Wymagania dla Zakładowej Kontroli Produkcji podane w Normach lub w Aprobatach Technicznych są obligatoryjne i musisz je stosować.

Wymagania Zakładowej Kontroli Produkcji dedykowane są ściśle do określonego wyrobu a więc wymagania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu budowlanego np. kostki brukowej nie mają zastosowania dla innego wyrobu np. emulsji asfaltowej
Zakres wymagań Zakładowej Kontroli Produkcji nie jest jednolity. Wymagania różnią się w zależności od tego, jakiego wyrobu dotyczą:

 • zakresem,
 • wymaganą dokumentacją,
 • zawartością nawet tak samo zatytułowanych punktów.