Organizacja Wirtualna

Nowe ramy funkcjonowania przedsiębiorstwa XXI wieku, powodują uelastycznienie więzi wewnątrz organizacyjnych. Formuła Organizacji Wirtualnej, zawiera się w relacjach pomiędzy luźno powiązanymi komórkami, skupionymi jedynie na realizacji określonych zadań. Jej pozorna niespójność , zapewnia tej formie ogromną elastyczność w dostosowywaniu się do wymagań rynku.

Założeniem twórców Organizacji Wirtualnej, była możliwość maksymalnego wykorzystania potencjału własnego jednostki. Sieć wzajemnych powiązań pomiędzy elementami organizacji, ogranicza się jedynie do zakresu realizacji zadania.
Według Business Week organizacja wirtualna skupia w doraźnie utworzonej sieci, firmy które stanowią dostawców, odbiorców a nawet niedawnych konkurentów, których obecnym zadaniem jest dzielenie się umiejętnościami, kosztami oraz wzajemne udostępnianie sobie rynków, tak aby wykorzystać nadarzające się okazje.

Połączenie wszystkich elementów organizacji następuje za pomocą sieci teleinformatycznych. Umożliwia to ograniczanie kosztów całego przedsięwzięcia, wymagając jednocześnie od jej uczestników ogromnej samodyscypliny i wzajemnego zaufania.
Wirtualne połączenie przedsiębiorstw tworzy niespotykaną dotąd możliwość współpracy, polegającej wyłącznie na wykorzystaniu najdoskonalszych cech każdej z osobna organizacji.
Ten bardzo elastyczny związek niesie za sobą pewne niebezpieczeństwa, polegające na:

  •  braku pełnej kontroli nad realizacją poszczególnych etapów zadania oraz możliwości popełnienia błędu przez zewnętrznego partnera,
  • niebezpieczeństwa przecieku zastrzeżonych danych i informacji na zewnątrz,
  • powstawania napięć wynikających z braku wzajemnego zaufania.

Zarządzanie Organizacją Wirtualną wymaga stworzenia nowych technik i narzędzi kierowania. Zalety pracy na odległość, powodują jednocześnie ograniczenia w kontroli, a jedynym wyznacznikiem jakości pracy pozostaje osiągnięcie celu.

Głównym obszarem zastosowania tej formy przedsiębiorstwa, jest rynek wykorzystania wiedzy i informacji. Komórki złożone ze specjalistów wykonujących określony ułamek ogólnego zadania są idealnym przykładem na zilustrowanie zagadnienia Organizacji Wirtualnej.