Jak wypełnić wniosek na dotacje z UE, aby nie został odrzucony?

wniosek o dotację z unii europejskiej

Aby otrzymać dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej na projekty dla swojej firmy musisz wypełnić wniosek i przystąpić do konkursu. Jednak podczas weryfikacji wniosków okazuje się, że nie wszystkie zgłoszone projekty otrzymują dofinansowanie. Dzieje się tak dlatego, że wielu przedsiębiorców popełnia błędy we wnioskach, co od razu wyklucza możliwość pozytywnego rozpatrzenia projektu.

Organizatorzy programów grantowych przygotowują dla przedsiębiorców ubiegających się o dotacje specjalne kwestionariusze. Mają one na celu ułatwić prezentację istotnych aspektów projektu, które zadecydują o pierwszej selekcji złożonego wniosku.Wypełniając taki formularz przedstaw grantodawcy jedynie zwięzłą koncepcję planowanego przez Twoją firmę przedsięwzięcia, bez opracowywania wszystkich szczegółów projektu.

Grantodawca wyraża swoją opinię na temat prezentowanego w kwestionariuszu pomysłu, decyduje czy jest on wart dofinansowania czy też koncepcja nie wpisuje się w ramy programu dotacyjnego. Dopiero w wypadku akceptacji koncepcji przez grantodawcę Twoja firma zobowiązana jest do przygotowania pełnej dokumentacji aplikacyjnej, zawierającej szczegółowy opis merytoryczny i finansowy projektu oraz wszystkie wymagane załączniki.

Formularz odstąpienia od umowy wzór pdf

Kwestionariusz prezentujący koncepcję Twojego projektu powinien przede wszystkim zawierać:

  1. Nazwę Twojej firmy, jako wnioskodawcy (pełna nazwa).
  2. Dane adresowe firmy (w tym adres, kod pocztowy, numer telefonu, numer faksu, adres email i ewentualnie adres strony internetowej).
  3. Dane osoby reprezentującej projekt (niekoniecznie musi być to członek zarządu lub koordynator projektu, ale powinna być to osoba , która będzie w stanie udzielić grantodawcy odpowiedzi na ewentualne pytania merytoryczne dotyczące wnioskowanego przedsięwzięcia).
  4. Tytuł projektu (nie powinien być zbyt długi i musi oddawać specyfikę planowanego przedsięwzięcia).
  5. Obszar tematyczny realizowanego projektu wyodrębniony w ramach konkretnego programu dotacyjnego (na ogół są to ogólne obszary typu: edukacja, kultura, ochrona zdrowia itp.), z którym należy zidentyfikować swój projekt.
  6. Krótkie streszczenie projektu, które powinno wyjaśnić grantodawcy, że Twój projekt mieści się w zakresie i założeniach konkursu oraz jest ciekawy i nowatorski (innowacyjny).
  7. Pytania dotyczące aspektów merytorycznych planowanego projektu (mogą być różne w zależności od grantodawcy, ale na ogół będą dotyczyły podstawowych elementów Twojego projektu, takich jak; cele, rezultaty, adresaci itp.),
  8. Ewentualne załączniki, ale jedynie te, które są wymagane przez organizatora konkursu w kwestionariuszu lub są niezbędne do ogólnej prezentacji Twojego projektu (nie załącza się z reguły np. statutu lub sprawozdania merytorycznego z działalności Twojej firmy, jeżeli grantodawca w wyraźny sposób o takie załączniki nie poprosi).