Zarządzanie Procesem Strategii

W procesie strategii można wyróżnić pięć faz. Pierwsze trzy fazy związane są z planowaniem, natomiast kolejne dotyczą  monitorowania, kontroli, systemu nauki.

  • faza pierwsza – ustalanie celów (ang. objectives setting). W tej fazie określamy kierunki strategiczne dla całej organizacji i jej wydzielonych organizacyjnie części, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek biznesowych. Uwieńczeniem tej fazy powinno być określenie na wszystkich poziomach firmy celów do jakich dąży organizacja. W tym miejscu chciałem zwrócić szczególną uwagę na odróżnienie kierunków od celów. Cele wyznaczają nam długookresową perspektywę działania, a kierunki są określonymi dyrektywami, które doprowadzają nas do tego celu,
  • faza druga – programowanie strategiczne (ang. strategic programming). W tej fazie rozwijamy strategie ustalone w pierwszej fazie i definiujemy programy funkcjonalne, które są konieczne do zrealizowania wybranych strategii. Uwieńczeniem tej fazy jest opracowanie długookresowego planu finansowego organizacji, z uwzględnieniem wszystkich istotnych jednostek biznesowych w organizacji. Plan musi uwzględniać wszystkie wydatki i przychody związane z wprowadzaną strategią. Horyzont czasowy na jaki opracowany jest plan powinien być równy okresowi, w którym spodziewamy się zrealizowania naszego programu strategicznego,
  • faza trzecia – ustalanie budżetu. W tej fazie opracowujemy budżet dla części strategicznej i operacyjnej. Budżet dla części strategicznej pozwala na zidentyfikowanie źródeł przychodów z poszczególnych jednostek biznesowych organizacji w danym roku rozrachunkowym, które są oczekiwane do pokrycia kosztów związanych z wdrożeniem strategii. Budżet dla części operacyjnej określa źródła przychodów z jednostek biznesowych organizacji. Prognoza budżetu oparta jest na krótkoterminowej prognozie. Błędy w prognozie krótkoterminowej odbiją się na bieżącej działalności firmy, natomiast błedy w budżecie strategicznym odbiją się na przyszłości firmy,
  • faza czwarta – monitorowanie, kontrola i uczenie się (ang. monitoring, control, learning). W tej fazie następuje sprawdzanie realizacji strategii, a konkretnie wyników realizacji poszczególnych etapów i osiąganych celów. W sposób planowy są formalnie zatwierdzane wykonania poszczególnych etapów. Następuje również ponowne oszacowywanie celów w świetle zachodzących zmian tak w organizacji, jak i środowisku biznesowym,
  • faza piąta – bodźce dla personelu (ang. incentives and staffing). Jest to końcowy etap strategii. Z wdrożeniem strategii i osiągnięciem celów związana jest określona praca koncepcyjna. W strategii powinien być opracowany plan nagród (bodźce) za osiągniecie planowanych celów, w którym powinni partycypować wszyscy, którzy przyczynili się do osiągniętego sukcesu. Plan ten powinien również dać możliwości ponownego oszacowania systemu bodźców w przypadku wykonania planu w wymiarze innym z efektami odbiegającymi od zamierzeń.