Jaka jest identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie logistyki i magazynowania?

obsługa magazynu
magazynowanie

Aby prawidłowo wskazać obszary działalności, które korzystniej będzie realizować za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy, należy przede wszystkim precyzyjnie określić podstawowe pole działalności firmy, pozwalające na osiąganie przewagi konkurencyjnej na rynku. Wszystkie działania, mieszczące się w zakresie tych podstawowych kompetencji, powinny być realizowane przez firmę we własnym zakresie. Pozostałe obszary mogą natomiast, pod pewnymi warunkami, zostać zastąpione zaopatrzeniem zewnętrznym. Jednym z tych obszarów dla wielu firm jest właśnie obsługa logistyczna i magazynowa.

W warunkach ostrej konkurencji rynkowej oszczędności wynikające ze zlecenia tej działalności wyspecjalizowanemu operatorowi mogą być znaczące. Będą one przede wszystkim wynikać z:

  • redukcji kosztów, związanych z utrzymywaniem infrastruktury i personelu, który dotychczas obsługiwał procesy łączące się z zaopatrzeniem,
  • gospodarką magazynową,
  • dystrybucją,
  • transportem.

Ponadto wyspecjalizowany partner logistyczny zaoferuje swojemu klientowi usługi logistyczne o jakości często znacznie przewyższającej tę, uzyskiwaną przez firmę na swoje potrzeby. Wiąże się to z doświadczeniem posiadanym przez zewnętrznego partnera i zazwyczaj nieporównywalnie większą ilością kapitału zaangażowanego w realizację procesów logistycznych.

Decyzje o wyborze partnera logistycznego muszą być poprzedzone dokładnymi analizami – obrana strategia musi przecież sprawnie funkcjonować, i to przez wiele lat.

Oprócz sprecyzowania oczekiwań co do zakresu i zasad współpracy, warto upewnić się, czy potencjalny dostawca usług logistycznych i magazynowych ma odpowiednie doświadczenie w świadczeniu takich usług.

Cena natomiast powinna znaleźć się na samym końcu łańcucha decyzyjnego. Podstawę podjęcia odpowiedniej decyzji w zakresie strategii obsługi logistycznej stanowi odpowiednia kalkulacja kosztów. Co to oznacza? Przede wszystkim nie tylko wyliczenie kosztów logistyki w przedsiębiorstwie, ale przede wszystkim próbę zdiagnozowania, które elementy tych kosztów zostaną zmniejszone lub wyeliminowane i o ile.

Przedsiębiorcy często nieumiejętnie obliczają całkowite koszty wykonywania operacji logistycznych we własnym zakresie, co prowadzi do błędnej oceny opłacalności wykorzystania logistyki zewnętrznej. A przecież outsourcing pozwala firmom skoncentrować się na podstawowej działalności oraz zredukować koszty. Operator logistyczny ma zwykle dostęp do nowoczesnych technologii, w tym rozwiązań, których wdrożenie w skali pojedynczego przedsiębiorstwa mogłoby jeszcze przez wiele lat (z przyczyn kosztowych lub innych) okazać się nierealne. Tym samym oznacza jakościowy skok do przodu dla każdego klienta korzystającego z tychże usług za pośrednictwem operatora.

dokument WZ wzór pdf