Bezpieczne warunki pracy przy wykonywaniu wewnętrznych prac malarskich

wewnetrzne prace malarskie

Jak zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy przy wykonywaniu wewnętrznych prac malarskich, a także przy obróbce kamieni?

Wewnętrzne prace malarskie z zastosowaniem składników wydzielających lotne substancje szkodliwe dla zdrowia należy wykonywać po zapewnieniu intensywnej wentylacji pomieszczeń, uwzględniającej właściwości fizykochemiczne stosowanych materiałów.

Ponadto:

 1. W czasie wypalania farb olejnych na elementach budowlanych w pomieszczeniach należy zapewnić wentylację zapobiegającą utrzymywaniu się czynników szkodliwych dla zdrowia w stężeniach przekraczających dopuszczalne wartości.
 2. W pomieszczeniach, w których są prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i zastosować zasilanie niemogące powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.
 3. W szczególności trzeba stosować urządzenia i osprzęt elektryczny w wykonaniu hermetycznym.

Uwaga!

Drabiny rozstawne można stosować przy pracach wykonywanych do wysokości nieprzekraczającej 4 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.

Obróbka kamieni

Przy pracach z zastosowaniem obróbki kamieni należy pamiętać, że:

 1. W pomieszczeniu, w którym w czasie wykonywania obróbki elementów występuje wydzielanie się pyłu, trzeba zainstalować na stanowisku roboczym wentylację z miejscowym wyciągiem powietrza.
 2. Obróbka kamieni na terenie budowy powinna być wykonywana w ogrodzonym miejscu, bez dostępu do niego osób postronnych.
 3. Stanowiska pracy obróbki kamieni oddalone od siebie o mniej niż 3 m należy zabezpieczyć ekranami o wysokości co najmniej 2 m.
 4. Przy ręcznej, mechanicznej lub z zastosowaniem sprężonego powietrza obróbce elementów kamiennych pracownicy mają obowiązek używać środków ochrony indywidualnej. Podstawowe środki ochrony indywidualnej, stosowane przy tych pracach, to:
 • gogle,
 • przyłbice ochronne,
 • kaski,
 • rękawice wzmocnione skórą,
 • obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp