Rusztowania bez zabezpieczeń

rusztowania bez zabezpieczen

Zakazem wykonywania prac na rusztowaniach zakończyła się kontrola robót budowlanych w centrum stolicy przeprowadzona przez inspektora pracy OIP Warszawa. Ocieplanie i modernizacja elewacji budynku mieszkalnego prowadzone były z narażeniem życia i zdrowia robotników pracujących na wysokości. Ponieważ część z nich nie posiadała wymaganych uprawnień, zostali oni skierowani do innych prac.

Inspektor pracy stwierdził, że najwyższy, ósmy, pomost roboczy znajdował się na wysokości 16 metrów ponad poziomem otaczającego go terenu. Stojący na nim robotnik, ręcznie – przy pomocy liny i haka – wciągał elementy konstrukcyjne metalowej ramy. Na całej długości pomostu roboczego nie zamontowano poręczy górnych i pośrednich (podłużnych i poprzecznych) zabezpieczających pracownika przed możliwością upadku z wysokości. Nie było także krawężnika ochronnego ograniczającego pomost roboczy i zabezpieczającego przed obsunięciem się stopy pracownika lub spadnięciem z pomostu materiałów czy narzędzi.

Robotnik w żaden sposób nie był zabezpieczony przed możliwością upadku z wysokości środkami ochrony zbiorowej (np.: balustrady, siatki ochronne i bezpieczeństwa) ani środkami ochrony indywidualnej (wyposażenie służące do zabezpieczania użytkownika, łączące go z punktem kotwiczącym w sposób zapobiegający spadaniu z wysokości albo bezpiecznie powstrzymujący spadanie np.: szelki bezpieczeństwa z zestawem samohamownym i liną).

Inspektor pracy skierował do pracodawcy decyzję ustną wstrzymania prac na wysokości. Z uwagi na konstrukcję rusztowania wydał decyzję wstrzymania eksploatacji rusztowania metalowego stojakowego z rur, do czasu zapewnienia prawidłowego posadowienia rusztowania i wykonania konstrukcji rusztowania zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań Polskich Norm, poprzez posadowienie ram rusztowania z zastosowaniem podstawek przenoszących siły pionowe od stojaków na odpowiedni podkład lub twarde podłoże oraz zamontowania, na całej długości pomostów roboczych oraz przy końcach pomostów roboczych pomiędzy stojakami, poręczy górnych, pośrednich oraz krawężników, w tym od strony ściany budynku, w miejscach gdzie rusztowanie odsunięte jest od ściany ponad 0,2 m.

Kontrola wykazała również, że na całej długości podstawy rusztowania nie wyznaczono i nie oznakowano znakami ostrzegawczymi bezpieczeństwa oraz nie odgrodzono odpowiednimi balustradami strefy niebezpiecznej, w której istniała możliwość spadania z góry przedmiotów, co powodowało, że w strefie zagrożenia przebywali piesi. Inspektor pracy, w drodze decyzji, zakazał wykonywania pracy związanej z montażem rusztowania oraz z ocieplaniem budynku mieszkalnego. Nakazał zamontowanie na konstrukcji zewnętrznej rusztowania, zgodnie z wymaganiami bhp, siatek ochronnych, zamontowanie odpowiednich daszków ochronnych nad przejściem dla pieszych wzdłuż podstawy rusztowania i nad wejściami do lokali znajdujących się na parterze budynku oraz wyznaczenie, oznakowanie i ogrodzenie balustradami przy podstawie rusztowania stref niebezpiecznych w sposób wykluczający dostęp osób trzecich.

Inspektor pracy wydał również decyzję skierowania robotników do prac niezwiązanych z montażem i ustawianiem rusztowań budowlano-montażowych metalowych do czasu uzyskania przez nich uprawnień wymaganych do obsługi maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach budowlanych, w zakresie montażu rusztowań a także decyzje dotyczące przeszkolenia robotników w dziedzinie bhp, opracowania ryzyka zawodowego a także instrukcji bhp.

Inspektor pracy skierował wniosek do Sądu Rejonowego w Warszawie – o ukaranie osoby odpowiedzialnej za naruszenia przepisów bhp karą grzywny w wysokości 3000 zł.