Słabe i Mocne Strony PRINCE 2

Prince2 słabe i mocne strony

Mocne strony PRINCE 2

 • Powtarzalność metodyki – zapewnia wysoką standaryzację i powtarzalność projektów o wspólnym podejściu, terminologii i dokumentacji,
 • Metodyka w opiera się na najlepszych praktykach w zarządzaniu projektami,
 • Wprowadza zarządzanie przez wyjątki (management by exception) jako podstawową zasadę, która zapewnia Kierownikowi Projektów swobodę działania bez zbędnej ingerencji, zapewniając jednocześnie zaangażowanie wyższego kierownictwa, w przypadku gdy projekt jest zagrożony wykroczeniem poza granice tolerancji lub przestaje realizować założenia biznesowe,
 • Zapewnia ciągłą kontrolę: nad startem, realizacją i końcem projektu,
 • Każdy z dokumentów wymaganych przez PRINCE2 jest dostarczony jako szablon zawierający wymagane dane, układ oraz pola informacyjne co zapewnia przejrzystość, standaryzację i kompletność dokumentacji,
 • Przewiduje możliwość adaptacji do specjalnych potrzeb organizacji lub projektu,
 • Metoda jest bezpłatna – płatne są tylko szkolenia oraz aplikacje wspomagające,
 • Materiały PRINCE2 są opublikowane i powszechnie dostępne.

Słabe strony PRINCE 2

 • Dużo organizacji cierpi na syndrom PINO (Prince In Name Only tzn. PRINCE2 tylko z nazwy),
 • wybierając bez głębszej analizy tylko niektóre składniki metodyki nie zwracając uwagi na podstawowe zasady,
 • Kładzie duży nacisk na dokumentowanie jako narzędzie sprawnej kontroli sposobu realizacji projektu. W niektórych organizacjach dokumenty stają się jednak celem samym w sobie, a rzeczywiste projekty kończą się niepowodzeniem, co może powodować nadmierną biurokrację,
 • Zwraca uwagę na potrzebę dobrej organizacji i regularną wymianę informacji pomiędzy interesariuszami, co może być odbierane jako zachęta do ciągłych bezproduktywnych spotkań,
 • Nie definiuje wprost analizy wymagań. Jako metodyka wdrożeniowa może prowadzić do niepowodzenia projektu z uwagi na przyjęcie fałszywych założeń,
 • Zbyt ścisłe przestrzeganie PRINCE2 bez odpowiedniej adaptacji do realiów biznesowych może być zbyt pracochłonne w zastosowaniu do małych projektów.
 • Niezbyt „zwinna” wymaga czasu i odpowiednich osób zapewniających wsparcie projektu.