Wskaźnik OEE

OEE bierze pod uwagę różne składniki podrzędne procesu produkcyjnego – dostępność, wydajność i jakość. W wyniku takiej konstrukcji wskaźnika, OEE obejmuje swoim zakresem różne czynniki, które końcowo ujmowane są w wyniku wyrażanym procentowo. Wynik jaki generuje OEE, może być traktowany jako swego rodzaju szybki ogląd bieżącej efektywności procesu produkcyjnego, zarówno dla maszyn, linii czy komórek produkcyjnych.

OEE = dostępność x wydajność x jakość

Wytwarzanie produktu jest niewątpliwie procesem kompleksowym. Nie używając wskaźników i wytycznych, bardzo łatwo jest stracić kontrolę nad procesami produkcyjnymi i w konsekwencji stać się właścicielem biznesu kierowanego przez produkcje. OEE jest narzędziem, które łączy wielorakie zagadnienia produkcji i pojedyńcze pomiary, w celu zapewnienia informacji na temat procesów produkcyjnych. Dzięki analizie i kalkulacji danych, OEE tworzy również swego rodzaju ramę dla analizy przyczyn.

Przez udokumentowany proces łączenia danych źródłowych, OEE jest w stanie zapewnić specyficzne informacje procesowe. Dzięki temu wszyscy członkowie zespołu produkcyjnego od techników montażowych, aż do personelu finansowego mogą używać tych wygenerowanych informacji do zrozumienia bieżącego stanu procesu produkcji. Poprzez z góry określone struktury wpływu dostępności maszyn, wydajności jak i jakości, OEE potrafi zapewnić model służący do śledzenia trudno zauważalnych problemów i ich przyczyn. OEE dostarcza także szkielet do ulepszeń w procesie produkcji.

Wykorzystywanie OEE jest kluczowe w koncepcji The big Six Losses, czyli sześciu największych marnotrawstw, które powodują utratę efektywności produkcji, a które OEE pozwala śledzić i ograniczyć lub nawet wyeliminować. Dzięki temu efektywność procesu produkcyjnego może ulec znacznej poprawie.

Do składników omawianej struktury należą:

OEE

  • Dostępność
  • Wydajność
  • Jakość

OEE z jednej strony jest bardzo prostą metryką służącą do natychmiastowego wskazania bieżącego statusu procesu produkcyjnego, z drugiej zaś jest również kompleksowym narzędziem pozwalającym Ci zrozumieć efekt przeróżnych zagadnień procesu produkcji oraz określić jak wpływają one na cały proces.

Dostępność odnosi się do maszyny lub komórki, które są dyspozycyjne dla produkcji, gdy ta jest zaplanowana. Na najbardziej podstawowym poziomie, kiedy proces jest w trakcie realizacji, to właśnie wtedy wytwarzana jest wartość dla użytkownika końcowego. Kiedy jednak proces z jakiegoś powodu ulega zatrzymaniu, generuje on jedynie koszty, bez żadnej powiązanej z nimi wartości. Czy to ze względu na uszkodzenia mechaniczne, surowce czy problemy operatora, komórka albo maszyna produkuje albo też nie. Poprzez porównanie planowanego czasu wykonania i rzeczywistego czasu wykonania pracy, dostępność będąca składnikiem OEE umożliwia określenie straconej produkcji w nawiązaniu do czasu przestoju.

Wydajność jest determinowana przez to, jak wiele marnotrawstwa powstaje przez działanie z prędkością mniejsza niż określona prędkość optymalna. Przez porównanie rzeczywistych czasów cykli z czasem cykli idealnych, OEE pozwala na określenie jak wiele produkcji zostało stracone przez cykle, które nie spełniały warunków czasu cyklu idealnego. Jakość zorientowana jest na identyfikacje czasu, który został zmarnowany na produkcje produktu, który nie spełnia warunków standardów jakości. Przez porównanie ilości dóbr do odrzucenia, część procentowa czasu która związana jest z rzeczywistym dodaniem wartość poprzez produkcje dobrych produktów zostaje ujawniona.

JAK OEE MOŻE POMÓC MOJEJ ORAGNIZACJI ?

OEE sama w sobie zapewnia jedynie dane na temat Twojego procesu produkcyjnego. Firmy, które używają OEE jako wskaźnika odnoszą jednak znaczący sukces, kiedy łączą tę wskaźnik z powszechnymi programami lean manufacturing (tzw. odchudzona produkcja), jak również z częściami (modułami) systemów TPM (Total Productivity Maintenance, z ang. globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu). Kiedy używa się OEE razem z tymi systemami uzyskuje się znaczące korzyści takie jak:

  • Bezpośrednie powiazanie efektywności produkcji z raportami podatkowymi
  • Redukcja czasu dochodzenia do konkluzji w analizie przyczyn
  • Szybsze sprzętowe ROI (ang. return on investment – zwrot z inwestycji) poprzez przyspieszenie wykorzystania wyposażenia
  • Zmniejszenie kosztów poprzez eliminację marnotrawstwa w procesie produkcji
  • Zwiększenie zadowolenia konsumentów przez polepszenie jakości produktów