Marketing personalny

Pierwsze skojarzenia związane z wyrażeniem marketing, to działania dotyczące organizowania procesu sprzedaży oraz narzędzia związane z planowaniem procesów pozyskiwania klientów. Na takiej właśnie podstawie stworzono koncepcję „Marketingu kadrowego” (MK).

W przybliżeniu, zakres czynności MK obejmuje:” system działań, postępowania i zachowania organizacji, zorientowanej na interesy i oczekiwania potencjalnych oraz zatrudnionych pracowników”.
Istota tej koncepcji zawiera się w sformułowaniu: – traktowania przyszłych i obecnych pracowników, jako klientów przedsiębiorstwa.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników, firma praktykująca MK w swojej polityce kadrowej stosuje następujące zasady działania:

  •  tworzenie wizerunku firmy na rynku (w tym na rynku pracy),
  • informowanie otoczenia o swojej misji, celach i zadaniach,
  • odpowiednia rekrutacja pracowników,
  • aktywna współpraca z wyższymi uczelniami oraz firmami szkoleniowymi,
  • kompletny system szkolenia i doskonalenia pracowników.

Celem marketingu personalnego jest zbudowanie wizerunku firmy, jako pracodawcy dbającego o interesy swoich pracowników, inwestującego w ich wykształcenie, prowadzącego ciągłą wymianę informacji z rynkiem pracy i reagującego na trendy w nim panujące.
Wdrażając w przedsiębiorstwie zasady KM należy zwracać baczną uwagę na to aby jego działania pokrywały się z misją i celami firmy. Wymagana jest spójność dotycząca przestrzegania jasnych i czytelnych zasad działania dla wszystkich komórek organizacyjnych. Koordynacja wszystkich procedur, leży w gestii działów personalnych.

U podstaw tej teorii leży przeświadczenie że, pracownik jest najważniejszym podmiotem w przedsiębiorstwie. Wszystkie decyzje podejmowane przez kierownictwo powinny uwzględniać zasadę stanowiącą o tym że, człowiek posiada pewien zasób ambicji i aspiracji, a firma powinna stworzyć mu możliwość ich zaspokojenia.

W czasach nowej gospodarki, konkurencja opanowała również rynek pracy. Przedsiębiorstwa chcące pozyskać najlepszych pracowników, mogą to uczynić po przez wprowadzenie do swojej polityki personalnej zasady MK. Tworząc w ten sposób wizerunek firmy z którą warto związać swoją karierę.