Controlling w zarządzaniu

Pojęcie controllingu często utożsamiane jest wyłącznie z wyrażeniem „kontrola”. Jest to mylne zawężanie tego zagadnienia, ponieważ kontrola jest tylko jednym z elementów tego pojęcia.
Controlling, zawiera w sobie kompleksowy system zarządzania organizacją, jego działania zorientowane są na wynik oraz osiągnięcie zamierzonego celu.Realizacja zadań controllingu, następuje przez planowanie, kontrolę, kierowanie oraz korygowanie ewentualnych odchyleń.
Głównym zadaniem tego systemu jest scalenie wszystkich czynności koordynacyjnych przez stworzenie odpowiednich procedur oraz struktur wewnątrz organizacji.

W definicji Controllingu, szczególną uwagę zwraca się na wyszukiwanie w organizacji tzw. „wąskich gardeł”. Zaliczane do nich są wszystkie te elementy które ograniczają lub hamują rozwój organizacji.
Bardziej niż kontrolowaniu, controlling służy zapobieganiu odchyleń w działalności przedsiębiorstwa. Stanowi on uniwersalny system wspierający menedżerów w podejmowaniu decyzji.
Na podstawie analizy błędów popełnianych w przeszłości, tworzone są programy mające zapewnić uniknięcie ponownego ich wystąpienia.

Jedną z głównych korzyści tej koncepcji, jest możliwość stosowania jej w wyodrębnionych komórkach organizacji, dla których opracowywane są odpowiednie procedury, łączone następnie w całość zasad zarządzania firmą. Następnie, za pomocą skonstruowanych narzędzi, mierzone są relacje wzajemnego oddziaływania pomiędzy elementami systemu.

Obecnie w naszym kraju zaobserwować można wzrost zainteresowania tego typu formą zarządzania. Niejednokrotnie zastępuje ona wszystkie inne stosowane metody kierowania. Przesadne zwracanie wszelkich działań w jednym kierunku, może okazać się w dłuższej perspektywie niecelowe, wręcz wypaczające zasady prawidłowego zarządzania organizacją.